Algemene voorwaarden:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

  1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Tankber Coaching: gevestigd te Lange Miente 9, 8491 BG, te Akkrum en houdende het concept dankbaarleven.nl;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Tankber Coaching wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door Tankber Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals een coachingsgesprek en coachingstrajecten (reeks van meerdere coachingsgesprekken).

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een coachingstraject; 

  1. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Tankber Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

  1. Betaling en facturering 

3.1 Tankber Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. 

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Tankber Coaching heeft plaatsgevonden. 

3.4 Tankber Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Tankber Coaching, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Tankber Coaching aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Tankber Coaching ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

  1. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van de dienst

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Tankber Coaching gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van coaching. 

 

 

  1. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een afspraak 

5.1 Cliënt is gerechtigd afspraak te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan coachingstraject te beëindigen, volgens de volgende termijn: 24 uur vooraf aan het tijdstip van de afspraak.

5.2 Annulering van deelname aan een coachingstraject of annulering van een coachingsgesprek respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Tankber Coaching. 

5.3 Bij annulering/opzegging minder dan 24 uur van te voren door cliënt is Tankber Coaching niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden een bedrag ter hoogte van het afgesproken uurtarief maal 1 uur, aan Tankber Coaching te voldoen.

  1. Aansprakelijkheid 

6.1 Tankber Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Tankber Coaching. 

6.2 Indien en voor zover op Tankber Coaching enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Tankber Coaching de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

6.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Tankber Coaching in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

6.4 Iedere schade jegens Tankber Coaching, behalve een schade die door Tankber Coaching is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

  1. Overmacht 

7.1 Indien Tankber Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Tankber Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Tankber Coaching op betaling door cliënt voor reeds door Tankber Coaching verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

7.2 Tankber Coaching zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Tankber Coaching heeft slechts een inspanningsverplichting. 

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Tankber Coaching) waardoor Tankber Coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van de coach, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Tankber Coaching kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt. 

  1. Vertrouwelijkheid 

8.1 Tankber Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Tankber Coaching daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

8.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een coachingstraject of coachingsgesprek van Tankber Coaching of andere cliënten/deelnemers aan een dienst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Tankber Coaching/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

  1. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Tankber Coaching ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Tankber Coaching en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Tankber Coaching en gehanteerde software berusten bij Tankber Coaching, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

9.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 9.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

9.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tankber Coaching is het niet toegestaan om enig door Tankber Coaching aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

9.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Tankber Coaching geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

  1. Persoonsgegevens 

10.1 Tankber Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

10.2 Tankber Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een coachtraject of -gesprek. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Tankber Coaching. 

10.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

10.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Tankber Coaching en Tankber Coaching zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Tankber Coaching kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, onverminderd het recht van Tankber Coaching een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.